فرم ارزیابی رایگان

با تکمیل پرسشنامه ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا، از شرایط خود برای اخذ اقامت کانادا مطلع شوید.

پرکردن این فرم به صورت دقیق به مشاوران ما کمک می کند تا بهترین راه را برای مهاجرت شما پیشنهاد دهند. اطلاعات شخصی که به موسسه مهاجرتی تراست ارائه می دهید نزد این موسسه محفوظ بوده و تنها به منظور ارزیابی پتانسیل مهاجرت به کانادا با توجه به معیارهای حال حاضر اداره مهاجرت کانادا جمع آوری می شود.

  • اطلاعات شخصی
  • زبان
  • تحصیلات
  • سابقه کاری
  • خویشاوندی
  • اتمام
اطلاعات شخصی

لطفا توجه کنید!

برای محاسبه امتیاز و پیشنهاد بهترین راه مهاجرت، حتما باید این فرم را برای همسر یا پارتنر قانونی خود نیز پر کنید. برای این کار پس از ثبت این فرم، صفحه را مجددا بارگذاری نموده و فرم را برای همسر یا پارتنر قانونی خود پر کنید.

زبان

لطفا نمرات مهارتهای IELTS خود را وارد کنید

لطفا نمرات مهارتهای TOEFL خود را وارد کنید

لطفا اطلاعات مدرک مذکور را وارد کنید

سطح زبان خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

بسیار خوب: استدلال ها و سناریوهای پیچیده را به خوبی مدیریت می کنید. شرایط ناآشنا ممکن است منجر به اشتباهات یا سوء تفاهم های جزئی شود.
خوب: شما می توانید با وجود برخی از اشتباهات و سوء تفاهم های گاه به گاه، خود را بیان کرده و زبان پیچیده را متوجه شوید.
متوسط: اگر موضوع برای شما آشنا باشد، تا حدی از عهده ارتباط بر می آیید.
محدود: درک و بیان برای شما دشوار است.

تحصیلات

لطفا اطلاعات مدرک اول را وارد کنید

لطفا اطلاعات مدرک دوم را وارد کنید

لطفا اطلاعات مدرک اول را وارد کنید

لطفا اطلاعات مدرک دوم را وارد کنید

سابقه کاری

لطفا اطلاعات شغل اول را وارد کنید

مدت اشتغال به سال

لطفا اطلاعات شغل دوم را وارد کنید

مدت اشتغال به سال
پیشنهاد کاری از کانادا

پروفایل اکسپرس انتری

خانواده یا دوست در کانادا

لطفا اطلاعات خویشاوند اول را وارد کنید

لطفا اطلاعات خویشاوند دوم را وارد کنید

دارایی ها

مقدار دارایی برای سنجش برخی از برنامه های مهاجرت لازم است. لطفا مقدار دارایی خود را به دلار کانادا وارد کنید.

تماس با شما

لطفا اطلاعات تماس خود را بصورت دقیق وارد کنید، در غیر این صورت تماس با شما نا ممکن خواهد بود و ممکن است فرصت شما برای انتخاب روش مهاجرتی صحیح از دست برود.

لطفا نام را با حروف فارسی وارد کنید
لطفا نام خانوادگی را با حروف فارسی وارد کنید
در این قسمت می توانید اطلاعات اضافی را که فکر می کنید مربوط به ارزیابی مهاجرت شما باشد ارائه دهید