اگر متقاضی واجد شرایط شرکت در برنامه کارگر ماهر کبک بوده و گواهینامه انتخابی کبک را دریافت کند، آیا باید امتیازهای لازم برنامه کارگر ماهر فدرال را کسب کند؟

خیر. معیارهیا برنامه کارگر ماهر کبک و برنامه کارگر ماهر فدرال کتفاوت هستند. اگر به متقاضی گواهینامه انتخابی کبک اعطا…

بیشتر