آیا اقامت دائم پس از پذیرفش مهاجرت خوداشتغالی کشاورزی آلبرتا داده خواهد شد؟

خیر، در اکثر موارد مهلت دوساله‌ی اقامت موقت به متقاضیان داده می‌شود و در این مدت عملکرد آن‌ها مورد نظارت قرار می‌گیرد. در صورتی ‌که عملکرد متقاضی مهاجرت کاری، کارآفرینی یا خوداشتغالی مناسب ارزیابی شود، در صورت تقاضا ویزای اقامت دائم کبک به آن‌ها داده می‌شود. دقت نمایید که در برخی برنامه‌های مهاجرتی مبلغی به‌ عنوان سپرده‌ی تضمین حسن عملکرد کاری مهاجر به‌عنوان تعهد گرفته می‌شود و در صورت عملکرد منفی ممکن است خسارت از آن مبلغ کسر شود و ویزای مهاجر تمدید نگردد.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *