برای مسیر مهاجرتی خوداشتغالی کشاورزی در ایالت آلبرتا، تراست چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

در این مسیر مهاجرتی لازم است مستندات قانع‌کننده و تبلیغ مناسب از توانایی‌ها و شرایط کاری خود ارائه دهید. باید بتوانید به دولت کبک اثبات کنید که فرد مفیدی برای جامعه‌ی کبک خواهید بود. برای این منظور، خدمات تراست در تمامی مراحل از قبیل جمع‌آوری مستندات، تنظیم نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات کمک شایانی برای شما خواهد بود. خدمات حقوقی تراست به شما کمک خواهد کرد قراردادهای دقیق‌تر و سودمندتری تنظیم و از اشتباهات پرهزینه جلوگیری نمایید.

دقت نمایید که بیشتر مکاتبات مهاجرتی و حقوقی در ایالت کبک به زبان فرانسوی است و ممکن است برای برخی متقاضیان مشکل‌ساز باشد. برای این منظور، مشاورین تخصصی تراست این کار را به بهترین نحو برای شما انجام خواهند داد و در صورت مصاحبه‌های احتمالی، شما را برای عملکرد مناسب در مصاحبه آماده خواهند کرد.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *