ددلاین دانشگاه های کانادا

زمان مناسب برای اپلای تحصیلی کانادا

وجود دانشگاه‌های معتبر در کانادا و شرایط خوب آموزشی در این کشور، بسیاری از دانشجویان خارجی را برای تحصیل در کانادا تشویق می‌کند. اما مهم‌ترین سوالی که متقاضیان تحصیل در کانادا با آن مواجه می‌شوند این است که چه زمانی برای اپلای دانشگاه‌های کانادا باید اقدام کنند. دلیل اهمیت کسب اطلاع در مورد زمان مناسب برای اپلای این است که اگر دیر اقدام کنید ممکن است یک ترم، شروع تحصیل شما در دانشگاه کانادا به تاخیر بیفتند. همچنین شما باید برنامه اپلای خود را طوری تنظیم کنید که پس از دریافت پذیرش از دانشگاه کانادا، فرصت کافی برای درخواست صدور ویزای تحصیلی کانادا را داشته باشید. در این مقاله زمان مناسب برای اپلای برای شما توضیح داده خواهد شد. لطفأ با تیم تراست همراه باشید.

جدول دسترسی به ددلاین دانشگاه های کانادا

دانشگاهوبسایتبرنامه هاددلاینتوضیحات
اپلیکیشن
الزامات
دانشگاه تورنتووبسایت دانشگاه تورنتوبرنامه های دانشگاه تورنتوددلاین دانشگاه تورنتوتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه تورنتوالزامات دانشگاه تورنتو
دانشگاه بریتیش کلمبیاوبسایت دانشگاه بریتیش کلمبیابرنامه های دانشگاه بریتیش کلمبیاددلاین دانشگاه بریتیش کلمبیاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه بریتیش کلمبیاالزامات دانشگاه بریتیش کلمبیا
دانشگاه مک گیلوبسایت دانشگاه مک گیلبرنامه های دانشگاه مک گیلددلاین دانشگاه مک گیلتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مک گیلالزامات دانشگاه مک گیل
دانشگاه مک مستروبسایت دانشگاه مک مستربرنامه های دانشگاه مک مستر
دانشگاه مونترالوبسایت دانشگاه مونترالبرنامه های دانشگاه مونترالددلاین دانشگاه مونترالتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مونترالالزامات دانشگاه مونترال
دانشگاه آلبرتاوبسایت دانشگاه آلبرتابرنامه های دانشگاه آلبرتاددلاین دانشگاه آلبرتاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه آلبرتاالزامات دانشگاه آلبرتا
دانشگاه اتاواوبسایت دانشگاه اتاوابرنامه های دانشگاه اتاواددلاین دانشگاه اتاواتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه اتاواالزامات دانشگاه اتاوا
دانشگاه سایمون فریزروبسایت دانشگاه سایمون فریزربرنامه های دانشگاه سایمون فریزرددلاین دانشگاه سایمون فریزرالزامات دانشگاه سایمون فریزر
دانشگاه واترلووبسایت دانشگاه واترلوبرنامه های دانشگاه واترلوددلاین دانشگاه واترلوتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه واترلوالزامات دانشگاه واترلو
دانشگاه وسترن انتاریووبسایت دانشگاه وسترن انتاریوددلاین دانشگاه وسترن انتاریوالزامات دانشگاه وسترن انتاریو
دانشگاه دالهاوزیوبسایت دانشگاه دالهاوزیبرنامه های دانشگاه دالهاوزیتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه دالهاوزیالزامات دانشگاه دالهاوزی
دانشگاه لاوالوبسایت دانشگاه لاوالبرنامه های دانشگاه لاوالددلاین دانشگاه لاوالتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه لاوالالزامات دانشگاه لاوال
دانشگاه کویینزوبسایت دانشگاه کویینزبرنامه های دانشگاه کویینزددلاین دانشگاه کویینزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کویینزالزامات دانشگاه کویینز
دانشگاه مانیتوباوبسایت دانشگاه مانیتوبابرنامه های دانشگاه مانیتوباددلاین دانشگاه مانیتوبا
دانشگاه ویکتوریاوبسایت دانشگاه ویکتوریابرنامه های دانشگاه ویکتوریاددلاین دانشگاه ویکتوریاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ویکتوریاالزامات دانشگاه ویکتوریا
دانشگاه یورکوبسایت دانشگاه یورکبرنامه های دانشگاه یورکددلاین دانشگاه یورکتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه یورکالزامات دانشگاه یورک
دانشگاه گوئلفوبسایت دانشگاه گوئلفبرنامه های دانشگاه گوئلفددلاین دانشگاه گوئلفتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه گوئلفالزامات دانشگاه گوئلف
دانشگاه ساسکاچوانوبسایت دانشگاه ساسکاچوانبرنامه های دانشگاه ساسکاچوانددلاین دانشگاه ساسکاچوانتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ساسکاچوانالزامات دانشگاه ساسکاچوان
دانشگاه کارلتونوبسایت دانشگاه کارلتونبرنامه های دانشگاه کارلتونددلاین دانشگاه کارلتونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کارلتون
دانشگاه کنکوردیاوبسایت دانشگاه کنکوردیابرنامه های دانشگاه کنکوردیاددلاین دانشگاه کنکوردیاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کنکوردیاالزامات دانشگاه کنکوردیا
دانشگاه مموریال نیوفاندلندوبسایت دانشگاه مموریال نیوفاندلندبرنامه های دانشگاه مموریال نیوفاندلندددلاین دانشگاه مموریال نیوفاندلندتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مموریال نیوفاندلندالزامات دانشگاه مموریال نیوفاندلند
دانشگاه تکنولوژی انتاریووبسایت دانشگاه تکنولوژی انتاریوبرنامه های دانشگاه تکنولوژی انتاریوددلاین دانشگاه تکنولوژی انتاریوتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه تکنولوژی انتاریوالزامات دانشگاه تکنولوژی انتاریو
دانشگاه کبک مونترالوبسایت دانشگاه کبک مونترالبرنامه های دانشگاه کبک مونترالتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کبک مونترالالزامات دانشگاه کبک مونترال
دانشگاه رجایناوبسایت دانشگاه رجاینابرنامه های دانشگاه رجایناددلاین دانشگاه رجایناتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه رجایناالزامات دانشگاه رجاینا
دانشگاه وینزوروبسایت دانشگاه وینزوربرنامه های دانشگاه وینزورالزامات دانشگاه وینزور
دانشگاه لیکهدوبسایت دانشگاه لیکهدبرنامه های دانشگاه لیکهدددلاین دانشگاه لیکهدتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه لیکهدالزامات دانشگاه لیکهد
دانشگاه رایرسونوبسایت دانشگاه رایرسونبرنامه های دانشگاه رایرسونددلاین دانشگاه رایرسونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه رایرسونالزامات دانشگاه رایرسون
دانشگاه سنت فرانسیس خاویروبسایت دانشگاه سنت فرانسیس خاویربرنامه های دانشگاه سنت فرانسیس خاویرددلاین دانشگاه سنت فرانسیس خاویرتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت فرانسیس خاویرالزامات دانشگاه سنت فرانسیس خاویر
دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیوبسایت دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیبرنامه های دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیددلاین دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیالزامات دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی
دانشگاه شربروکوبسایت دانشگاه شربروکتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه شربروک
دانشگاه کلگریوبسایت دانشگاه کلگریبرنامه های دانشگاه کلگریددلاین دانشگاه کلگریتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کلگریالزامات دانشگاه کلگری
دانشگاه براکوبسایت دانشگاه براکبرنامه های دانشگاه براکددلاین دانشگاه براکتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه براکالزامات دانشگاه براک
دانشگاه آکادیاوبسایت دانشگاه آکادیابرنامه های دانشگاه آکادیاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه آکادیا
دانشگاه آلگوماوبسایت دانشگاه آلگومابرنامه های دانشگاه آلگوماددلاین دانشگاه آلگوماتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه آلگوماالزامات دانشگاه آلگوما
دانشگاه آتاباسکاوبسایت دانشگاه آتاباسکابرنامه های دانشگاه آتاباسکاددلاین دانشگاه آتاباسکاتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه آتاباسکاالزامات دانشگاه آتاباسکا
کالج دانشگاهی بوثوبسایت دانشگاه بوثبرنامه های دانشگاه بوثددلاین دانشگاه بوثتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه بوثالزامات دانشگاه بوث
دانشگاه براندونوبسایت دانشگاه براندونبرنامه های دانشگاه براندونددلاین دانشگاه براندونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه براندونالزامات دانشگاه براندون
دانشگاه منونایتوبسایت دانشگاه منونایتبرنامه های دانشگاه منونایتددلاین دانشگاه منونایتتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه منونایتالزامات دانشگاه منونایت
دانشگاه کیپ برتونوبسایت دانشگاه کیپ برتونبرنامه های دانشگاه کیپ برتونددلاین دانشگاه کیپ برتونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کیپ برتونالزامات دانشگاه کیپ برتون
دانشگاه کپیلانووبسایت دانشگاه کپیلانوبرنامه های دانشگاه کپیلانوتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کپیلانوالزامات دانشگاه کپیلانو
دانشگاه کراندالوبسایت دانشگاه کراندالبرنامه های دانشگاه کراندالتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کراندالالزامات دانشگاه کراندال
کالج دانشگاهی دومینیکنوبسایت کالج دانشگاهی دومینیکنالزامات کالج دانشگاهی دومینیکن
دانشگاه هنر و طراحی امیلی کاروبسایت دانشگاه هنر و طراحی امیلی کاربرنامه های دانشگاه هنر و طراحی امیلی کارددلاین دانشگاه هنر و طراحی امیلی کارتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه هنر و طراحی امیلی کار
دانشگاه فرست نیشنزوبسایت دانشگاه فرست نیشنزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه فرست نیشنز
کالج دانشگاهی هورنوبسایت کالج دانشگاهی هورنبرنامه های کالج دانشگاهی هورنددلاین کالج دانشگاهی هورنتوضیحات اپلیکیشن کالج دانشگاهی هورنالزامات کالج دانشگاهی هورن
دانشگاه کینگزوودوبسایت دانشگاه کینگزوودبرنامه های دانشگاه کینگزوودتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کینگزوودالزامات دانشگاه کینگزوود
دانشگاه پلی تکنیک کوانتلنوبسایت دانشگاه پلی تکنیک کوانتلنبرنامه های دانشگاه پلی تکنیک کوانتلنددلاین دانشگاه پلی تکنیک کوانتلنتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه پلی تکنیک کوانتلنالزامات دانشگاه پلی تکنیک کوانتلن
دانشگاه لارنتینوبسایت دانشگاه لارنتینبرنامه های دانشگاه لارنتینددلاین دانشگاه لارنتینتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه لارنتینالزامات دانشگاه لارنتین
دانشگاه مک ایوانوبسایت دانشگاه مک ایوانبرنامه های دانشگاه مک ایوانددلاین دانشگاه مک ایوان
دانشگاه مونت آلیسونوبسایت دانشگاه مونت آلیسونبرنامه های دانشگاه مونت آلیسونددلاین دانشگاه مونت آلیسونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مونت آلیسونالزامات دانشگاه مونت آلیسون
دانشگاه مانت سنت وینسنتوبسایت دانشگاه مانت سنت وینسنتبرنامه های دانشگاه مانت سنت وینسنتددلاین دانشگاه مانت سنت وینسنتتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مانت سنت وینسنت
دانشگاه مونت رویالوبسایت دانشگاه مونت رویالبرنامه های دانشگاه مونت رویالددلاین دانشگاه مونت رویالتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مونت رویالالزامات دانشگاه مونت رویال
موسسه تکنولوژی نیویورکوبسایت موسسه تکنولوژی نیویورکبرنامه های موسسه تکنولوژی نیویورکددلاین موسسه تکنولوژی نیویورکتوضیحات اپلیکیشن موسسه تکنولوژی نیویورکالزامات موسسه تکنولوژی نیویورک
دانشگاه نیپیسینگوبسایت دانشگاه نیپیسینگبرنامه های دانشگاه نیپیسینگددلاین دانشگاه نیپیسینگتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه نیپیسینگالزامات دانشگاه نیپیسینگ
دانشگاه اکادوبسایت دانشگاه اکادبرنامه های دانشگاه اکادددلاین دانشگاه اکادتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه اکادالزامات دانشگاه اکاد
کالج دانشگاه ردیمروبسایت دانشگاه ردیمربرنامه های دانشگاه ردیمرددلاین دانشگاه ردیمرتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ردیمرالزامات دانشگاه ردیمر
دانشگاه سنت پاولوبسایت دانشگاه سنت پاولبرنامه های دانشگاه سنت پاولددلاین دانشگاه سنت پاولتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت پاولالزامات دانشگاه سنت پاول
دانشگاه سنت ماریزوبسایت دانشگاه سنت ماریزبرنامه های دانشگاه سنت ماریزالزامات دانشگاه سنت ماریز
دانشگاه سنت توماسوبسایت دانشگاه سنت توماسددلاین دانشگاه سنت توماستوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت توماسالزامات دانشگاه سنت توماس
دانشگاه سنت استفانزوبسایت دانشگاه سنت استفانزبرنامه های دانشگاه سنت استفانزددلاین دانشگاه سنت استفانزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت استفانزالزامات دانشگاه سنت استفانز
کالج دانشگاهی کینگزوبسایت کالج دانشگاهی کینگزبرنامه های کالج دانشگاهی کینگزددلاین کالج دانشگاهی کینگزتوضیحات اپلیکیشن کالج دانشگاهی کینگزالزامات کالج دانشگاهی کینگز
دانشگاه کالج کینگزوبسایت دانشگاه کالج کینگزبرنامه های دانشگاه کالج کینگزددلاین دانشگاه کالج کینگزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کالج کینگزالزامات دانشگاه کالج کینگز
دانشگاه تامسون ریورزوبسایت دانشگاه تامسون ریورزبرنامه های دانشگاه تامسون ریورزددلاین دانشگاه تامسون ریورزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه تامسون ریورزالزامات دانشگاه تامسون ریورز
دانشگاه ترنتوبسایت دانشگاه ترنتبرنامه های دانشگاه ترنتددلاین دانشگاه ترنتتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ترنتالزامات دانشگاه ترنت
دانشگاه ترینیتی وسترنوبسایت دانشگاه ترینیتی وسترنبرنامه های دانشگاه ترینیتی وسترنددلاین دانشگاه ترینیتی وسترنتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ترینیتی وسترنالزامات دانشگاه ترینیتی وسترن
کالج دانشگاهی تیندالوبسایت کالج دانشگاهی تیندالبرنامه های کالج دانشگاهی تیندالددلاین کالج دانشگاهی تیندالتوضیحات اپلیکیشن کالج دانشگاهی تیندالالزامات کالج دانشگاهی تیندال
دانشگاه مونکتونوبسایت دانشگاه مونکتونددلاین دانشگاه مونکتونتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه مونکتونالزامات دانشگاه مونکتون
دانشگاه کبک اوتاوایسوبسایت دانشگاه کبک اوتاوایسبرنامه های دانشگاه کبک اوتاوایسددلاین دانشگاه کبک اوتاوایستوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کبک اوتاوایسالزامات دانشگاه کبک اوتاوایس
دانشگاه سنت بونیفیسوبسایت دانشگاه سنت بونیفیسبرنامه های دانشگاه سنت بونیفیسددلاین دانشگاه سنت بونیفیستوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت بونیفیسالزامات دانشگاه سنت بونیفیس
دانشگاه کبک تراویس ریورزوبسایت دانشگاه کبک تراویس ریورزتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کبک تراویس ریورز
دانشگاه کبک ریموسکیوبسایت دانشگاه کبک ریموسکیبرنامه های دانشگاه کبک ریموسکیتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کبک ریموسکیالزامات دانشگاه کبک ریموسکی
دانشگاه سنت آنوبسایت دانشگاه سنت آنبرنامه های دانشگاه سنت آنددلاین دانشگاه سنت آنتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه سنت آنالزامات دانشگاه سنت آن
دانشگاه کبک چیکوتیمیوبسایت دانشگاه کبک چیکوتیمیبرنامه های دانشگاه کبک چیکوتیمیددلاین دانشگاه کبک چیکوتیمیتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کبک چیکوتیمیالزامات دانشگاه کبک چیکوتیمی
دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبکوبسایت دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبکبرنامه های دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبکددلاین دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبکتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبکالزامات دانشگاه آبیتیبی تمیسکامینگ کبک
دانشگاه کانادا وستوبسایت دانشگاه کانادا وستبرنامه های دانشگاه کانادا وستبرای اطلاع از ددلاین، با دفتر دانشگاه تماس بگیرید: تماس با دانشگاه کانادا وستتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه کانادا وستالزامات دانشگاه کانادا وست
دانشگاه لتبریجوبسایت دانشگاه لتبریجبرنامه های دانشگاه لتبریجددلاین دانشگاه لتبریجتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه لتبریج
دانشگاه پرنس ادواردوبسایت دانشگاه پرنس ادواردبرنامه های دانشگاه پرنس ادواردددلاین دانشگاه پرنس ادواردتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه پرنس ادواردالزامات دانشگاه پرنس ادوارد
دانشگاه وینیپگوبسایت دانشگاه وینیپگبرنامه های دانشگاه وینیپگددلاین دانشگاه وینیپگتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه وینیپگالزامات دانشگاه وینیپگ
کالج دانشگاهی شمالوبسایت کالج دانشگاهی شمالبرنامه های کالج دانشگاهی شمالددلاین کالج دانشگاهی شمالتوضیحات اپلیکیشن کالج دانشگاهی شمالالزامات کالج دانشگاهی شمال
دانشگاه فریزر ولیوبسایت دانشگاه فریزر ولیبرنامه های دانشگاه فریزر ولیددلاین دانشگاه فریزر ولیتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه فریزر ولیالزامات دانشگاه فریزر ولی
دانشگاه ونکوور آیلندوبسایت دانشگاه ونکوور آیلندبرنامه های دانشگاه ونکوور آیلندددلاین دانشگاه ونکوور آیلندتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ونکوور آیلندالزامات دانشگاه ونکوور آیلند
دانشگاه ویلفرد لوریهوبسایت دانشگاه ویلفرد لوریهبرنامه های دانشگاه ویلفرد لوریهددلاین دانشگاه ویلفرد لوریهتوضیحات اپلیکیشن دانشگاه ویلفرد لوریهالزامات دانشگاه ویلفرد لوریه

تاریخ شروع ترم تحصیلی در دانشگاه‌ های کانادا

ترم تحصیلی دانشگاه‌های کانادا در پاییز، از اول سپتامبر آغاز می‌شود و تا پایان دسامبر ادامه پیدا می‌کند. سپس دانشگاه‌ها برای تعطیلات کریسمس به مدت دو هفته تعطیل می‌شوند. بعد از تعطیلات، ترم جدید از ماه ژانویه شروع می‌شود و در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد. در این ترم تحصیلی، دانشگاه‌ها به مدت یک هفته برای لذت بردن دانشجویان از فصل بهار و طبیعت زیبای کانادا، تعطیل می‌شوند.

شروع اپلای برای دانشگاه‌ های کانادا

با توجه به تاریخ شروع هر ترم تحصیلی در کانادا و مدت زمانی که بررسی رزومه از سوی استاد در دانشگاه کانادا به طول می‌انجامد بهتر است 6 ماه تا 9  ماه قبل از شروع ترم تحصیلی، برای اساتید مورد نظر در دانشگاه‌های کانادا ایمیل ارسال کنید. با توجه به تعداد زیاد متقاضیان برای تحصیل در دانشگاه‌های کانادا، اساتید باید وقتی را برای بررسی رزومه هر یک از دانشجویان صرف نمایند. همین موضوع می‌تواند در صورتی که شما برای ارسال درخواست خود دیر اقدام کنید، تاخیر در شروع به تحصیل را به همراه داشته باشد. بعد از این که استاد، شما را به عنوان دانشجوی خود پذیرفت، ایمیلی از سوی دانشگاه دریافت می‌کنید. در این مرحله شما باید برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدام کنید. قبلأ برای صدور ویزا، 4 هفته زمان لازم بود اما در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری کووید 19، مراحل قانونی صدور ویزا نیز ممکن است کمی طولانی‌تر بشود. بنابراین شما باید به موقع برای اپلای اقدام کنید.

پادکست بشنوید!

پادکست تحصیل در کانادا

رادیو تراست

موضوع: تحصیل در کانادا

نکاتی درباره‌ی زمان مناسب برای اپلای دانشگاه ‌های کانادا

نکاتی درباره‌ی زمان مناسب برای اپلای دانشگاه ‌های کانادا

  1. باید زمانی را برای ترجمه مدارک خود به زبان انگلیسی در نظر بگیرید.
  2. اگر مقاله‌ای را برای مجله‌ای ارسال کرده‌اید که هنوز ایمیل پذیرش آن برایتان ارسال نشده است. باید زمان اپلای را طوری در نظر بگیرید که اکسپت مقاله را دریافت کرده باشید. زیرا به ارسال مقاله در زمان دیگر، امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
  3. بهتر است در زمان اپلای برای دانشگاه‌های کانادا، نمره آزمون زبانی را که در آن شرکت کرده‌اید در فرم مربوطه ثبت کنید. به این دلیل که در زمان بررسی مدارک، امتیاز نمره زبان نیز از سوی دانشگاه لحاظ می‌شود و ارائه آن در تاریخی بعد از زمان اپلای، برای شما امتیازی نخواهد داشت و تنها کمکی که می‌کند این است که در صورت دریافت پذیرش از دانشگاه، مجاز به ثبت‌نام و شروع به تحصیل خواهید شد.
  4. سعی کنید زمانی برای اپلای دانشگاه‌های کانادا اقدام کنید که مدارکتان کامل باشند. چون در این زمان باید مدارک خود را در سایت دانشگاه بارگذاری کنید.
  5. اگر از متقاضیان تحصیل در دانشگاه خواسته شود که مدارک خود را از طریق پست برای دانشگاه ارسال کنند باید در زمان مناسب برای انجام آن اقدام شود؛ طوری که مدارک تا قبل از اتمام ددلاین به دانشگاه ارسال شده باشد. البته دانشگاه‌ها، مدارک را تا 1 ماه پس از ددلاین نیز دریافت می‌کنند اما توصیه ما این است که در این زمینه ریسک نکنید.
  6. تاریخی که هر دانشگاه به عنوان ددلاین برای اپلای یا ارسال مدارک در نظر می‌گیرد تا پایان همان روز محاسبه می‌شود. مثلأ اگر ددلاین دانشگاهی، 15 ژانویه باشد این ددلاین در ساعت 24 روز 15

ژانویه به وقت محلی ایالتی که دانشگاه در آن قرار گرفته است به پایان می‌رسد.

بهترین زمان برای اپلای مقطع کارشناسی کانادا

بهترین زمان برای اپلای مقطع کارشناسی کانادا

معمولأ در دانشگاه‌های کانادا دانشجویان دوره کارشناسی نیز، ترم تحصیلی خود را هم‌زمان با دانشجویان در سایر دوره‌ها آغاز می‌کنند بنابراین برای اپلای در دوره کارشناسی نیز اگر قصد شروع به تحصیل در ترم ژانویه را داشته باشید باید از آگوست تا سپتامبر اپلای کنید و اگر قصد شروع به تحصیل در ترم می را دارید باید از ژانویه تا فوریه درخواست خود را برای دانشگاه بفرستید.

بهترین زمان برای اپلای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری کانادا

اپلای برای دوره کارشناسی ارشد و دکتری نیز تفاوت چندانی با سایر دوره‌ها ندارد و برای شروع به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و دکتری اگر قصد شروع به تحصیل در ترم ژانویه را داشته باشید باید از آگوست تا سپتامبر اپلای کنید و اگر قصد شروع به تحصیل در ترم می را دارید باید از ژانویه تا فوریه درخواست خود را برای دانشگاه بفرستید.

بهترین زمان برای اپلای مدارس کانادا

بهترین زمان برای اپلای مدارس کانادا

تعیین زمانی دقیق برای اپلای مدارس کانادا کار سختی است زیرا در مواردی مشاهده شده است که بهترین درخواست‌هایی هم که در زمان مناسب ارسال شده‌اند برای انجام اصلاحات، با ریجکت مواجه شده‌اند. اما به طور تقریبی بهترین زمان برای اپلای مدارس کانادا، 6 ماه قبل از شروع سال تحصیلی است. به طور کلی هرچه زودتر برای اپلای مدارس کانادا اقدام کنید بهتر است. اپلای زود‌هنگام این فرصت را در اختیارتان قرار می‌دهد تا در زمان تنظیم آن دقت کافی داشته باشید و هیچ نکته‌ای را از قلم نیندازید. معمولأ در مدارس کانادا پس از دریافت درخواست از سوی مدیریت مدرسه و تایید اولیه اپلای، زمانی هم برای انجام مصاحبه حضوری تعیین می‌شود. اپلای به موقع این موقعیت را ایجاد می‌کند تا بتوانید برای مصاحبه حضوری آمادگی پیدا کنید.

بهترین زمان برای اپلای کالج‌ های کانادا

زمان مناسب برای اپلای کالج‌های کانادا با زمان اپلای برای ورود به دانشگاه‌ها تفاوت چندانی ندارد. متقاضیانی که قصد ورود به کالج کانادا در ترم ژانویه را دارند از آگوست تا سپتامبر می‌توانند درخواست خود را ارسال کنند و متقاضیانی هم که برای ترم می خود را آماده می‌کنند باید درخواست خود را ژانویه تا فوریه برای دانشگاه بفرستند.

بهتر است برای اپلای و دریافت پذیرش در هر ترم تحصیلی از دانشگاه‌های کانادا، از یک سال قبل از شروع ترم، اقدام کنید تا بتوانید با فرصت کافی مدارک خود را برای اپلای آماده کنید. به نظر شما زمان مناسب برای اپلای در تمام مقاطع تحصیلی کانادا چه زمانی است؟

گر می‌خواهید در کمترین زمان ممکن فرآیند مهاجرت خود را طی کنید، تراست بهترین انتخاب شماست. مشاوران و وکلای ما در تراست با سال‌ها تجربه در زمینۀ مهاجرت از ابتدا تا انتهای مسیر همراه‌تان خواهد بود.

معرفی دانشگاه‌های کانادا
  • ددلاین اپلای
  • حداقل نمرات زبان مورد نیاز برای پذیرش
  • میانگین شهریه و سایر اطلاعات ضروری

تجربیات دیگران را بشنوید!

نمونه های موفق/ ورق بزنید

مهاجرت تحصیلی به کانادا با موسسه تراست

دریافت وقت مشاوره اولیه

در این مرحله کافی است تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در سایت، یک وقت مشاوره از کارشناسان ما دریافت کنید

تنظیم قرارداد

بعد از تشریح کامل شرایط و خواسته های شما، راهنمایی های لازم از طرف کارشناس به شما داده خواهد شد و با عقد قرارداد، فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود

دریافت مدارک اولیه

در این مرحله کافی است مدارک خواسته شده را به کارشناس مجموعه تحویل دهید. در حالی که با خیالی آسوده به سایر کارهای خود می رسید، مطمئن هستید که کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند

معرفی فهرست دانشگاه ها

در این مرحله با توجه به شرایط شما فهرستی از دوره های موجود در رشته مورد علاقه تان در اختیار شما قرار می گیرد

اپلای دانشگاه کانادا و ارسال مدارک

در این مرحله، فرم های مورد نیاز دانشگاه مورد نظر شما تکمیل، و به همراه مدارک برای دانشگاه ارسال خواهند شد.

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها

پس از اخذ پذیرش تحصیلی، شهریه دانشگاه پرداخت می شود. نکته جالب توجه این است که کارشناسان با تجربه تراست می توانند با توجه به شرایط شما، بیشترین مقدار ممکن از بورسیه تحصیلی را برای شما دریافت کنند. بنابراین ممکن است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی را نداشته باشید.

دریافت نامه پذیرش

در این مرحله نامه پذیرش از دانشگاه در دستان شماست. به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا شوید.

دریافت ویزای تحصیلی

در نهایت، با توجه به دریافت نامه پذیرش از دانشگاه، برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات لازم برای شما انجام می شود

مشاوره معتبر بگیرید!

قوانین مهاجرت بسیار پیچیده است، ولی اصلاً نگران نباشید؛ چراکه وکلای با تجربه و حرفه‌ای تراست با تمامی روش‌های قانونی مهاجرت آشنا هستند.

سوالات متداول

آیا در صورت عدم موفقیت برای اپلای ترم پاییز باید در سال آینده اقدام کنم؟

خیر. شما می‌توانید شانس خود را برای ترم بعدی یعنی ترم زمستان، امتحان کنید.

اپلای برای ترم پاییز زمان مناسب‌تری است یا برای ترم زمستان؟

بیشتر دانشجویان خارجی برای تحصیل در ترم پاییز اقدام می‌کنند. در نتیجه رقابت در بین دانشجویان خارجی در این ترم تحصیلی بیشتر است. با توجه به کم‌تر بودن تعداد متقاضیان برای ورود به دانشگاه‌های کانادا در فصل زمستان، بهتر است برای اپلای در این ترم، خود را آماده کنید. شانس پذیرش همراه با فاند تحصیلی در این ترم بیشتر است.

بعد از ارسال اپلای برای دانشگاه کانادا، چه مدت زمان طول می‌کشد تا نتیجه را ارسال کنند؟

زمان مشخصی را نمی‌توان بیان کرد زیرا مدت زمان لازم برای بررسی رزومه شما بستگی به تعداد متقاضیانی دارد که برای استاد مربوطه اپلای ارسال کرده‌اند. اما معمولأ در ترم زمستان با سرعت بیشتری به درخواست‌ها رسیدگی می‌شود.

شرایط و قوانین مربوط به استفاده از سایت و حریم خصوصی را مطالعه کرده ام
0 نظر
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات